Video Of Day

ads

Selayang Pandang

Cerita Rakyat Belitong Tentang Asal Usul Pulau Kapal di Sungai Cerucok

PETABELITUNG.COM - Sama halnya dengan cerita Datuk Gunung Tajam, cerita rakyat Belitung ini juga dimuat oleh Adolphe Guillaume Vorderman dalam laporan penelitiannya yang berjudul “Bijdrage tot de Kennis van het Billiton-Maleisch” (1891). Sebaris dengan judul, cerita rakyat ini akan mengupas tentang asal usul kemunculan Pulau Kapal, Pulau Dapur, Pulau Keran, dan pulau kecil lainnya di mulut Sungai Cerucuk. Cerita rakyat Belitung ini pun masih menggunakan bahasa Melayu-Belitung lama/kuno. 

Untuk lebih jelasnya, bisa disimak pada cerita di bawah ini, yang telah ditulis ulang sesuai dengan bentuk aslinya.

De Sage Omtrent het Ontstaan der Kleine Eilanden in de Tjiroetjoek-rivier

(Hikayat Tentang Asal Usul Kemunculan Pulau-pulau Kecil di Sungai Cerucuk)

Adě-lah koenoean satoe tjerita-ě djeman oerang loem, bari-ě adě oerang maskin selaki-bini, adě beranak seoerang lelaki, mangkě mati bapa-ě tinggal oema-ě kaon anak-ě njang mansih ketji itoe oema-ě. Semangkin betambahlah siksě-ě kaon keidoepan sang sarě maskin-ě dia enggedehkan itoe anak. Mengkě itoe anak lama2 oedah gedeh, dan endak egi belajar, ngentjari oentoeng, ngembawa awě peroentoengan badan-ě njang telampaw mensarě, itoe dia masoeklah djadi anak praw, noendakan orang belajar ke maně2 nenggeri. Tinggallah oema-ě itoe peridoepan noempang2 beoemě padě orang2 dia poen endak moewat oemě sendiri enda koewawě ngeredjekan-ě diri engga seoerang maně ati-ě enda senang risaw gaoek (beratě) kaon anak-ě njang egi belajar oedah berapě lama-ě ninggalkan nenggeri-ě, itoe oema-ě enda adě ngendengar berite-ě, agi idoep setawa mati-ě ke.

Mengkě itoe anak egi belajar tadi, dia noendakan orang lah ke maně2 nenggeri, dan dia poen lah oedah ngendapat senang.

Semangkin lama mangkin betambah kekajaan-ě sindiri, mengkě dia meli seboewah kapal lajar, tjoekoep lengkaplah kaon sekoeliran menteroes-ě dan pekakas-ě itoe kapal mengkě itoe anak tadipoen de seroe oranglah dia djeragan kapal, dan itoe djeragan kapal lah oedah bebini nikah kaon seoerang perempoen njang telampaw bagoes-ě, dan di bawa-ě lah naik ke kapal-ě itoe, tjoekoep lengkaplah kaon kawan teman teman-ě seretě retě bende-ě, mengkě itoe djeragan poen belajarlah kaon kapal-ě sendiri, ke mane nenggeri, lama kaon ke lamaän-ě, baroe dia balik ke nenggeri-ě, di Blitoeng, masoek ke soengai troes moedik ke oeloe, datang ke tentangan nenggeri, itoe kapal poen belaboh lah boewang saoeh-ě, mengkě orang debang nenggeri itoe iraw (gempar) lah ngaloekan adě seboewah kapal datang, dan djeragan-ě itoe koenoean oedji orang anak semaskin doeloe njang ngeilang-ilang diri- ě baroe ini datang oedah djadi djeragan kapal; mengkě orang kabar-i oema-ě itoe, oedji-ě orang itoe anak ikam njang egi belajar mensanoean oedah datang minině ade de pangkalan itoe lah njang dia oedah djadi djeragan kapal-ě sindiri.

Mengke orang toewě itoe ngendengar lah oedji-ě orang itoe ngaloekkan njang anak-ě lah oedah datang, ia telampaw lah gering ati-ě teboeka terang, njang oedah berapě2 lama-ě mengetankan petjintaän. Gaoek ngasin-ě kaon anak engga sikoer itoe, baroe ini dia datang, mengkě gandjang2 dia maoe egi bedapat kaon anak-ě itoe. Ain enda adě njang di bawa-ě engga-ě njang adě se-iris panggang gadoek atjoengan endak di boewat laoek-ě makan, itoe enda toelai di makan-ě temoeli de bawa-ě, niat ati-ě itoe panggang gadoek mawakan anak-ě njang baroe datang itoe, orang toewě poen, bedjalan lah sampaj de tepi tebing soengai pangkalan, itoe oema-ě djeragan kapal itoe beseroe lah dia njeroe anak-ě minta ambi bawa naik ke kapal itoe, oedji-ě orang toewě itoe akoe ini lah oema kaoe njang akoe telampaw gaok dan ngasin bangat kaon, kaoe njang oedah sekini lama-ě enda bedapat dan akoe enda ngendengar kabar beritě-ě, enta idoep enta mati, baroe lah ini terang atikoe lah ngeliat kaoe datang kaoen selamat-ě enda koerang ape2. Mengke djeragan kapal poen ngendengarlah boenji soewarě oema-ě betoetoer dari tepi tebing itoe, dia poen ngeloewar dari bang berande (koeroeng) seretě dia ngereloeng lah padě oema-ě itoe, njang oedah djat bangat roepě-ě, kaon pakeian boeroek engga-ě betapik.

Tjoebas-tjabis betoegoeng betambal njang enda agi nampak tjoera belang-ě, kaon lah oedah toewě, tjakoep enda begigi, dan kepala-ě poeti dari oeban seretě ngembawa poela panggang gadoek, njang djeragan kapal poenja bini, seretě kawan teman-ě njang ade di bang kapal itoe sěmoewa-ě memilingi padě kelakoen-ě orang toewě oema djeragan kapal itoe berase maloe (issin) dan soepan padě itoe orang banjak ngeliat-ě oema-ě itoe mengkě ke itoe djeragan kapal enda endak ngakoe dia poenji oema itoe, oedji-ě egi lah kaoe dari sini kaoe itoe oekan akoe poenji oema akoe enda beroema kaon kaoe, seretě de seregah2 kai maně orang enggaba asoe enda de adjakě naik ke kapal-ě itoe, njaoel hoela oema-ě itoe oedji-ě kai anakkoe djan kaoe kaitoe hadjinkan djat kai adě roepa-ě poen enda adě oema, kaoe lain-ě melainkan akoe inilah oema kaoe njang mengaděkan kaoe itoe seretě enggedihkan kaoe, sengkan kaoe boleh ngendapat kekajaän, itoe tegal de akoe njang mengadakan kaoe, itoe djeragan kapal enda endak djoewa ngakoe dia poenji oema itoe, seretě di geba-ě soeroekan egi dari sitoe mengkě enda toelai lah orang toewě itoe naik ke kapal itoe. Engga-ě lah dia menangis betjoetjoeran aě matě-ě de tepi tebing soengai itoe, mengkě di poetoeskan-ě lah ati-ě betjintě kasi sajang kaon anak-ě itoe, laloe dia bejangjanglah minta kepadě toean Allah taäla demekianlah oedji-ě: Ia Allah ja toeankoe berekat tekak akoe oakan de belah kaoen beliong parang ja lah de belah oleh pereman Allah Taäla minta kaboel mastadjapkan lah pemintaän akoe kaoe itoe njang ngeloewar dari bang peroet akoe, seretě de tinamangken soesoe-ě, dan kaoen oedji ě amoen ja benar kaoe njang adě mengnisap soesoe akoe ini kaoe endakan nemoe selamat akoe mintakan pada toean Allah taäla agar de tenggelamkanlah kapal-ě itoe, seretě de toempas berenoeskan kaoen issi-ě sekoeliran-ě njang adě de bang itoe kapal. Mengkě kaoen tekeder Allah beketepangan ketika pintoe langit teboeka mastadjap lah soempa-ě itoe enda berape lama itoe kapal karam lah tenggelam kaoen isi-isi ě seretě orangorang-e poen semoewě mati lemas de bang aě, tinggal itoe djeragan kapal naik de djoek tijang kapal itoe, seretě menangis dia beseroekan oema-ě baroe dia ngakoe oedji ě oema akoe oema akoe beratoes ratoes kali, tinan oema-ě itoe enda endak ngakoe agi pade anak-ě itoe, sampai dia poen mati djoewa de bang itoe kapal. Mengkě tjerita-ě kematian-ě itoe djeragan kapal ngendjadin poela saikoer boeroeng ělang, de damekan itoe boeroeng ělang ketoetoek ngentjari oema ě, dan tebijat-ě itoe boeroeng sijang tidoe, malam bedjaga, dia terebang ke sioen ke sini seretě beboenji oema akoe, oema akoe sanggan sampai kekini-ě itoe boeroeng elang ketoetoek, diam di oetan2 tepi soengai njang itoe kapal tenggelam timboel poela djadi seboewah poelaw di damekan Poelaw kapal seretě bedjidjir poelaw ketjin dame-ě Poelaw dapoer, keran, koerangan ajam, kambiraän, ia itoe ade-ě di soengai Tjeroetjoek di Blitoeng.

Demekian lah tjerita-ě orang njang derakě enda endak ngakoe oema, keraně soepan pade samě mengkeloq mendjadi ngilangkan kesenangan dan berani memboewat derakě pade orang toewo oema dan bapa enda ngendapat keslamatan dan mati kaoen sije-sijě adane.

Begitulah cerita rakyat Belitong tentang Asal Usul Pulau Kapal di Sungai Cerucok. Cerita rakyat ini ditulis ulang oleh Dony Agustio Wijaya, mahasiswa UNY yang magang di kantor KPSB Peta Belitung. Semoga bermanfaat.(*) 

Penulis: Dony Agustio Wijaya

Editor : Wahyu Kurniawan

Sumber: petabelitung.com

Kondisi Pulau Kapal di aliran Sungai Cerucok tahun 2015. Wahyu Kurniawan/repro by petabelitung.com 2020.

Pemandangan ke arah muara Sungai Cerucok dari Pelabuhan Nelayan Baro tahun 2017. Haryanto/repro by petabelitung.com 2020.