Video Of Day

ads

Selayang Pandang

Cerita Rakyat Belitong Tentang Datuk Gunong Tajam

PETABELITUNG.COM - Cerita rakyat Belitung ini dimuat dalam laporan penelitian Adolphe Guillaume Vorderman soal bahasa Melayu-Belitung. Dalam laporan yang berjudul “Bijdrage tot de Kennis van het Billiton-Maleisch” (1891) itu, diterangkan bahwasanya bahasa Melayu-Belitung dapat dianggap sebagai dialek persilangan dari bahasa Melayu Johor dan Riau. Selain itu, bahasa Melayu-Belitung menurut AG. Vorderman juga memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu-Batavia, terutama soal konsonan “h” yang hilang pada suatu kata. Contohnya, “pili” pada kata “pilih”. Pada dasarnya, sebagian besar kata dalam bahasa Melayu-Belitung mirip dengan bahasa Melayu lainnya,

Untuk lebih jelas,  dapat disimak melalui cerita rakyat Belitung di bawah ini.

Cerita dalam bahasa Melayu-Belitung tersebut mengupas riwayat Datuk Gunung Tajam dalam menyebarkan Islam di Belitung. Penulisan kami lakukan sesesuai dengan bentuk asli yang tercatat dalam laporan penelitian Adolphe Guillaume Vorderman.

 

Billitonsch Verhaal Omtrent de Invoering van den Islam op het Eiland Billiton

(Cerita Bahasa Belitung Tentang Pengenalan Islam di Pulau Belitung)

 

Adě lah teseboet tjeritaě oerang djeman bari njang moele2 masoekkan egamě Selam pade oerang2 de Blitoeng.

Mengke adê lah koenoean 7 oerang daě nenggeri Pasai [Atjeh] datang ke Blitoeng, njang enda taoe dame-ě ngae de seboet oerang datoe2 keramat sadje ja itoe

1.      Datoe keramat setampin diame di soengej Tjeroetjoek [Tandjong Pandan].

2.      Datoe keramat Djemang, diame de keleka datoe, Ngabehi Badaoe.

3.      Datoe keramat Goenoeng tadjam diamě de Ai Batoe oeloe soengej Boeding Ngabehi Boeding.

4.      Datoe keramat simpang tjengal Ngabehi Sedjoek.

5.      Datoe keramat de padang lambajan Ngabehi Goenoeng Sepang.

6.      Datoe keramat soewat lais, soengei Linggang, Karija Linggang, dan

7.      Datoe keramat de Padang lelangan Ngabehi Badaoe,

itoe 7 oerang tjeritâ-ě besedare [beseperadean] dan itoe oerang njang manis dan ngendjalankan oekoem egama Nabi Mohamad masoekan egame serta ngadjarkan sekelian roekoen selam padě oerang2 de Blitoeng.

Mengke datoe keramat Goenoeng tadjam itoe diamě de kampoeng ai batoe bilangan Ngabehi Boeding, serte dia doedoek ngadjarkan ae lemoee dan berape-rape banjak anak moeridě, ain njang teseboet engga seoerang dameě datoe koendoh itoe lah moeridě njang kekasin, dan lain moerid2 itoe endâ ade teseboet dameě satoe2 oerangě, dan laině datoe-datoe keramat itoe basing2 tempat diamě seoerang satoe bilangan Ngabehi, dan dia ngadjarkan ai lemoe egame selam dan oerang2 poen noeroetlah serete masoek egama selam, dan berapě-rape poelě moeride.

Mengke itoe datoe2 ngendirikan seboewah Mensidjid dě Badaoe lebih doeloe sebab di sitoe nenggeri njang lebe toewa dan radje-e begelar Ngabehi njang ade dapat pesalin ke-besaran dari radje Mentaram [Djawe] ja-toe satoe Mendire [oelar2] sebatang toembak beramboe, sepoetjoek keris pandak dan seboewah Perijoek tanâ itoe djadi pesake toeroen menoeroen pade anak tjoetjoee sape njang djadi Ngabehi, dia lah megang itoe pesake.

Mengke teseboet poelâ satoe tjeritâe radje njang ade bedoedoek diam de soengej Balok begelar Kegědehsadje ain itu itoe radje endâ ade de lebah perinta-e Ngabehi de Badaoe, basing2 koewase e sendiri2 mengke adelah datang seboewah prahoe [peraoe] dai tana Djawe masoek de menggeri soengej Balok itoe, dan orang2 praoe itoe tinggallah diam de darat bedagang djoewalkan ape ape barang moewat-an peraoe-e, mengke lamâ2 itoe radje Kegedeh dapat kabar njang oedji oerang de bang praoe itoe ade anak2 banse radje doewâ besedare, radje Kegedeh soeroe panggil oerang doewâ beradi itoe, redje Kegedehpoen liat itoe orang baik roepe- ě dan orang be ae lemoe, djadi besabatlah itoe orang kaon radje Kegede lamâ2 laloe de ambi dai itoe radje Kegedeh benantoe, itoe njang toewě de nikahkan dai radje Kegedeh itoe kaon anak-ě dan njang moedâ de beri bebini kaon sanak-e dae radje Kegedeh itoe. Mengke lama2 itoe radjė Kegedeh ngemberikan kekoewasaane kepade benantoe-e itoe, dan dialah djadi radje merintah de lingkaran soengej Balok, dan de gelar Depati di damekan Dipati Galong, mengke itoe Dipati njang koewase selingkoengan tana poelou Belitoeng dan ja-lah ngatoerkan Ngabehi2 menteri de lebah perinta-e ija itoe,

1. Ngabehi de Badaoe 2. Sedjoek Ngabehi 3. Ngabehi de Boeding, 4. Ngabehi di Goenoeng sepang, dan 5. Ngabehi de Belantoe, itoe Ngabehi2 de koewasekan merintah bang basing2 bagine dia poenji lingkoengan, njang Dipati doenji perinta-an sendiri dan de beri pegawei2 mendjalankan dia poenji perinta itoe basing-basing tempat bagine dan dame pangkatě ja-itoe;

1. de soengej Tjeroetjoek dan soengej Lingge-Batin Lingge serta mandoor2 de bawa-ě, 2. Tiang balai soengoei Doedat dan soengei Kembiri, ja-itoe Loerah, 3. de Sengkoewang ja-itoe dari soengei Pesâ sampei di soengei Samboeloê kepale-e gelaran Loerah, 4. Soengei Linggang dan soegei Manggar, itoe kepale-e karija, dan Depati galong itoe doedoek moewat nenggeri di soengei Balok de oeloe nenggeri njang lamâ, dan adie itoe Dipati galang de djadikan pengoeloe egame serte ngendirikan seboewah Mensidjid, de nenggeri Balok.

Mengke itoe Dipati sentela ngendengar kabar njang itoe 7 oerang datoe2 dae nengeri Pasai datang de Belitoeng mengadjarkan egame selam dan berape-rape banjake oerang njang lah oeda masoek egame selam serete berape banjake oerang njang begoeroeroe pade itoe datoe datoe, ainan Datoe keramat Goenoeng Tadjam njang belebeh alim banjak aelemoe-ě serete poelâ banjak anak moeride dan oerang2 poen oeda lah banjak masoek egame selam, mengke itoe Depati datang la pikiran atie tjemboeroean takoet amoen itoe Datoe mengalakan dia poenji keradja-an sebabe orang banjak oeda noendâkan oedjie Datoe itoe, ain Datoe itoe endâ ade niate endak ngalakan radje atau endak djadi radje, enggâe dia endak ngendjalankan dan ngadjarkan aelemoe pekare egame selam kaon sebenar benarě, dan Depati itoe endâ djoewâ petjajâ melainkan de tjari djoewâ ilahe kaitoe kaini moeatkan kesala-an pade itoe Datoe, agar bole de boenoe, dan Datoe poen taoe la perasě-ane al radje ade mereke njang endak ngemboenoe itoe Datoe, ain endâ de kabari ket anak moeride al radje maoe moenoe dia itoe mengke dia bemanat ket anak2 moeride itoe, oedji datoe itoe ngaloekkan ket anak moeride kaini; he! anak-anak akoe amoen akoe lah sampai djadji tekale mane akoe mati, akoe minta de koeboerkan de entare boemi kaon langit dan akoe poenji koetjing kekasin akoe itoe kaoe oerang pijare kan amoen dia mati minta tanam kan dekat koeboer akoe, mengke anak2 moerid itoe oedah ngendengar dan nerimâ manat goeroe-e kaitoe oedjie tadi, basing2 berati soegoel, sebab endâ dapat mikirkaně amoen goeroe mati kaimane ngoeboer kaně njang manate minta koeboerkan de entare boemi kaon langit.

Njang waktoe Datoe keramat bemanat, itoe seoerang moeride endâ ade ngabai ja-itoe dameě Datoe Koendoeh ade gie bedjalan ke kampoeng2 ngadjarkan egame selam pade oerang2 njang mane loem masoek selam dan njang mane loem ngeretie dae roekoen2 selam itoe, mengke lamâ2 Datoe keramat Goenoeng tadjam itoe datang la bentjane banjak petena pade-e dae sebit Dipati de Balok itoe enda ingin kaon itoe Datoe keramat dan de tjarikane kesalan kaitoe kaini mengke de soeroe-ě boenoe, itoe Datoe poen matie lah de boenoe, dan oeda matie itoe Datoe, mengke anak2 moeride sekoeliran bekoempoel lah de sitoe dan tinggal Datoe Koendoeh njang gie bedjalan itoe loem datang, mengke de soeroe seoerang moerid itoe gie noeloes Datoe Koedoeh itoe ngamběli-ě balik sebit Datoe goeroe-e itoe oeda matie de boenoe oerang radje Balok dan moerid2-ě njang tinggal noenggoei majat goeroe-ě itoe empakat lah kaimaně roendingan kita endak ngentjari tempate de mane bole dapat kaimane manat goeroeě minta koeboerkan de entarě boemie kaon langit, mengke basing-basing ngaloeq kan endâ dapat akal ngentjari timpate de entâre boemi kaon langit idang ngoeboerkan goeroe-ě itoe, djadie de koeboerkan dekat kampoeng-ě de Ai batoe, mengke sampai toedjoe ari lamâ-ě Datoe Koendoeh njang de ambeli poen datang, itoe moerid2 bekabar lah pade Datoe Koendoeh dae al kematin goeroe-ě itoe, dan kaimane manat goeroe-ě itoe endâ dapat ngire kaně dan endâ taoe de mane adě tempat de entarě boemi kaon langit idang ugoeboerkan goeroe-ě itoe, djadi de koeboerkan dekat kampoeng-ě.

Mengke Datoe Koendoeh ngaloeq kan pade oerang2 itoe njang majat goeroe-ě itoe endak de kale kan, ke djoeq goenoeng njang tinggie de mane tempat njang tjoetji djan sampai ade barang tjemar-tjemar djatoe de djoeq koeboer-ě, dan de kekat poelâ itoe koeboer piling itoe majat oeda antjoer seloeloes toebo ě, mengke Datoe Koendoeh soeroe oeroeng ngapak lelah [koelit kajoe] kepang, oedah dapat itoe lelak baroe de angkat itoe majat dai bang loebang koeboer itoe masoekkan ke bang lelak kepang de goeloengkan itoe lelak dan de ikat baik2 laloe de bawa naik Goenoeng tadjam lelaki sampai de djoeq loentjak Goenoeng itoe de kekatkan lah loebang-ě laloe de koeboerkan majat Datoe itoe, dan enda berape lamâ-ě njang koetjing kekasin Datoe keramat itoe poen matie poelâ, mengke de koeboerkan djoewâ de belakang koeboer Datoe keramat itoe de Goenoeng tadjam lelaki, dan itoe Datoe mendjadie keramat sampai matie-ě, banjak lah oerang beniat [bekaoel] maně2 oerang njang ade ngendapat sakit penjakit atau ngendapat kesakitan atau ngendapat kesoesa-an ataw minta endak ngendapat kekajaan dan kesenangan, banjak lah djadi moestadjab dan mengkeboel niatě kaon berekat keramat Datoe itoe, amoen kaon sebenar-ě kaimane dia poenji peminta-an dan peniatane itoe gantjang de bajar, dan amoen endâ de bajar niatě kaimane pedjandjine itoe kedoediane itoe oerang ade lah ngendapat baleš enta ape-ape datang kedjataně pade njang beniat endâ de bajar kaimane djandjie ě. Ain amoen oerang2 itoe ade ketoeroenan dae radja2 de Balok ape-ape niatě pade Datoe keramat de Goenoeng taljam, itoe endâ ade mengkeboel peminta-ane sebit itoe Datoe matiě de boenoe olè radjě Balok daé itoe tjeritaě de Soempai Datoe keramat itoe sipat anak tjoetjoe dae toeroenan radje Balok, itoe djan beniat padě Datoe keramat Goenoeng tadjam, itoe enda kan de kaboelkan niatě itoe.

Mengke njang njerima pesakě-ě daě segale kitab-kitab dan koeraän gedeh Datoe keramat Goenoeng tadjam ja-itoe Datoe Koendoeh dan toeroen poela pade ketib Belang dame- ě njang koeraän gedeh itoe toeroen pade ngabehi de Boeding njang itoe Datoe koendoeh poen djadi keramat djoewa de koeboerkan de Boeding dan banjak oerang-oerang bekaoel pade itoe keramat njang dapat mengke moestadjapě berekat itoe keramat djoewa ade-ě.

Senggan itoelah njang ade tesoboet tjeritaě daě oerang toewa-toewa djeman bari adě-ě. 

Demikian cerita rakyat Belitong tentang Datuk Gunong Tajam. Cerita rakyat ini ditulis ulang oleh Dony Agustio Wijaya, mahasiswa UNY yang magang di kantor KPSB Peta Belitung. Semoga bermanfaat.(*) 


Penulis: Dony Agustio Wijaya

Editor : Wahyu Kurniawan

Sumber: petabelitung.com

Foto ilustrasi: Lukisan makam Datuk Gunong Tajam tahun 1860 dan foto bukit Gunong Tajam tahun 1927. Sumber: Gedenkboek Billiton. repro by petabelitung.com